Ján Ulický FANTASTIC

Tarifa pravidelnej diaľkovej autobusovej prepravy cestujúcich a batožín

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1) Táto tarifa upravuje najmä sadzby základného cestovného dopravcu, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a s prepravou autobusových zásielok, ako aj podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (ďalej len „tarifné podmienky“).
2) Tarifa platí pre diaľkovú pravidelnú autobusovú dopravu. Vybrané tarifné a prepravné podmienky na diaľkovú pravidelnú autobusovú dopravu sú uvedené aj pod cestovným poriadkom príslušnej linky.
3) Tarifa platí spolu s Prepravným poriadkom dopravcu, ktorý upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, batožinu, drobné domáce zvieratá a autobusové zásielky.Dopravcom podľa tejto tarify je Ján Ulický Fantastic zapísaný na OU Rimavská Sobota ,odbor živnostenského podnikania,Živnostenský register č.609 – 4675 .

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Cestovné a jeho druhy
1) Cestovné je cena za prepravu cestujúceho stanovená dopravcom v závislosti od tarifnej vzdialenosti a druhu cestovného. Tarifnú vzdialenosť jednotlivých zastávok autobusovej linky sa určuje na základe skutočne zistenej vzdialenosti zastávky od východiskovej zastávky v km zaokrúhlenej nahor. Ak má nástupná a cieľová zastávka v cestovnom poriadku rovnakú tarifnú vzdialenosť stanoví sa cestovné a dovozné za najnižšiu tarifnú vzdialenosť. Cestovné sa platí v platnej mene štátu v ktorom je vykonávaná preprava.
2) Cestovné a dovozné je stanovené dopravcom.
3) Druhy cestovného sú:
– jednosmerné obyčajné cestovné
– jednosmerné zľavnené cestovné
– zľavnené cestovné iné
– obojsmerné cestovné
Jednosmerné obyčajné cestovné je maximálna cena za prepravu cestujúceho bez zľavy, stanovená dopravcom

Jednosmerné zľavnené cestovné je cena za prepravu:
a) detí do dovŕšenia 15. roku veku,
b) sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 6.roku veku,
c) žiakov a študentov podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku ,
d) ťažko zdravotne postihnutých osôb ,ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S,
e) sprievodcu zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,
f) rodičov na návštevu detí zdravotne postihnutých ,ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky,

Článok 2
Dovozné
1) Dovozné je úhrada, za ktorú dopravca prepravuje batožiny a autobusové zásielky.
2) Dovozné určuje dopravca v cenníku, ktorý tvorí prílohu.
3) Dovozné sa platí za prepravu batožiny a autobusových zásielok prepravovaných podľa podmienok určených prepravným poriadkom dopravcu a cenníkom dopravcu.
4) Bezplatne sa prepravujú batožiny prepravované v priestore pre cestujúcich, ktoré majú rozmery menšie ako 30x40x60 cm, alebo batožiny tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej dĺžka nepresahuje 100 cm a šírka 80 cm a ktorých hmotnosť súčasne nepresahuje 25 kg,
5) Dopravca nezodpovedá za batožinu, ktorej hodnota presahuje 300 €. Batožina nad uvedenú hodnotu je prepravovaná na vlastnú zodpovednosť cestujúceho.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Článok 3
Okruh cestujúcich, ktorí majú nárok na zľavu
1) Zľavu z obyčajného cestovného alebo bezplatnú prepravu poskytuje dopravca cestujúcim:
a) deťom do dovŕšenia 15.roku veku, ak pod cestovným poriadkom linky nie je uvedené inak
b) žiakom a študentom v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26.roku veku
c) osobám ťažko postihnutým na zdraví, ich sprievodcom alebo vodiacim psom

Článok 4
Združovanie zliav
Ak cestujúci preukáže podľa tejto tarify nárok na zľavu z obyčajného cestovného z viacerých dôvodov, uzná sa mu iba jedna z nich.

Článok 5
Zľava zo základného cestovného pre deti do dovŕšenia 15. roku veku
Deti do dovŕšenia 15. roku veku sa prepravujú za jednosmerné zľavnené cestovné uvedené v cenníku.

Článok 6
Preukázanie nároku na zľavu pre deti do dovŕšenia 15. roku veku
1) Splnenie podmienky veku prepravovaného dieťaťa podľa článku 5 preukazuje osoba, ktorá príslušný nárok u dopravcu uplatňuje.
2) Ak vodič autobusu usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa na ktoré sa uplatňuje nárok na bezplatnú prepravu alebo na zľavu z obyčajného cestovného, nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, prepravovanému dieťaťu nárok na bezplatnú prepravu alebo zľavu
vznikne iba vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže nasledovnými dokladmi:
– preukaz veku
– žiacky preukaz
– cestovný pas dieťaťa

Článok 7
Nárok na prepravu za jednotlivé zľavnené cestovné pre žiakov a študentov
1) Nárok na prepravu za jednosmerné zľavnené cestovné majú žiaci a študenti do dovŕšenia 26 roku veku v dennej forme štúdia:
– základných a stredných škôl v ČR a SR,
– vysokých škôl – do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
2) Jednosmerné zľavnené cestovné pre žiakov a študentov sa poskytuje počas celého kalendárneho roka na cestu rôznymi smermi ak pod cestovným poriadkom linky nie je uvedené inak
3) Na prepravu za jednosmerné zľavnené cestovné má nárok žiak a študent podľa odseku 1, na dochádzanie podľa odseku 2 iba vtedy, ak pri nastúpení do autobusu alebo na požiadanie
oprávnenej osoby hocikedy počas prepravy a pri vystupovaní z autobusu preukáže, že je držiteľom platného preukazu na zľavu a že je majiteľom k nemu zakúpeného cestovného lístka na jednotlivú cestu.
4) Dopravca je oprávnený z prevádzkových dôvodov vylúčiť alebo obmedziť prepravu za jednosmerné zľavnené cestovné.

Článok 8
Druhy, ceny a platnosť cestovných lístkov pre žiakov a študentov
1) Dopravca vydáva cestovné lístky pre žiakov a študentov na jednotlivú cestu, za zľavnené cestovné uvedené v cenníku.
2) Jednosmerný zľavnený cestovný lístok je možné kúpiť iba po predložení platného študenského preukazu.

Článok 9
Preukazy na jednosmerné zľavnené cestovné pre žiakov a študentov
1) Na uplatnenie nároku na jednosmerné zľavnené cestovné sa používajú žiacke preukazy, alebo v mimoriadnych prípadoch iný hodnoverný doklad potvrdzujúci štatút študenta ( aktuálny vysokoškolský index alebo potvrdenie o návšteve školy).

2) Ak má dopravca pochybnosti o tom, či sú splnené všetky podmienky na uplatnenie nároku na žiacke cestovné, môže dopravca, a to aj po potvrdení žiackeho preukazu požadovať, aby jeho držiteľ preukázal svoj nárok na prepravu za jednosmerné zľavnené cestovné hodnovernými dokladmi. Ak cestujúci svoj nárok nepreukáže, dopravca mu ho neuzná uhradí cestujúci dopravcovi poplatok priamo vo výdajni cestovných lístkov.

Článok 10
Zľava zo základného cestovného pre osoby ťažko postihnuté na zdraví, ich sprievodcov alebo vodiacich psov
1) Držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S sa prepravujú za jednosmerné zľavnené cestovné uvedené v cenníku, ale len na území štátu v ktorom bol preukaz vydaný.
2) Jeden sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S sa prepravuje za jednosmerné zľavnené cestovné, ak ho sprevádza z nástupnej do cieľovej zastávky
3) Ak zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S sprevádza súčasne sprievodca a vodiaci pes, preprava za jednosmerné zľavnené cestovné sa poskytuje len jednému z nich.

Článok 11
Preukazovanie nároku na zľavu pre osoby ťažko postihnuté na zdraví, ich sprievodcov alebo vodiacich psov
– Držitelia preukazu oprávňujúceho na výhody ŤZP alebo ŤZP-S preukazujú nárok na zľavu preukazom ŤZP alebo ŤZP-S spolu s preukazom svojej totožnosti.

Článok 12
Niektoré ďalšie úhrady
1) Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi úhradu vo výške 15,0€.
2) Cestujúci, ktorý poškodí autobus, uhradí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

Článok 13
Vrátenie cestovného

Ak cestujúci z dôvodu ním nezavineného prerušenia prepravy, alebo nezačatia prepravy v stanovenom čase žiada podľa príslušných ustanovení prepravného poriadku vrátenie zaplatenej čiastky alebo jej časti pri nepoužití, alebo len čiastočnom použití cestovného lístka a predloží o splnení podmienok stanovených prepravným poriadkom dopravcu potvrdenie vodiča, prípadne ich splnenie osvedčí iným spôsobom, dopravca mu vráti celú zaplatenú čiastku. Vrátenie čiastky v mimoriadnych prípadoch – porucha, havária, je možné aj ihneď prostredníctvom vodiča, po odovzdaní cestovného lístka. Vodič čiastku vedie ako zálohu, zistí adresu cestujúceho, číslo občianskeho preukazu alebo pasu a o udalosti spíše s dopravcom zápis.

Táto tarifa platí od 1.1.2012.

Ján Ulický –
prepravca

Príloha : cenník cestovného pre jednotlivé linky