Čl. 1

Základné ustanovenia

1/ Tento prepravný poriadok upravuje podmienky za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu, drobné domáce zvieratá a autobusové zásielky.

2/ Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Ján Ulický FANTASTIC

3/ Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb, ich batožiny a autobusových zásielok.

4/ Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou .

5/ Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

6/ Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých autobusových linkách a o spojoch na nich, najmä zoznam zastávok a časy príchodov jednotlivých spojov na ne a odchodov z nich, prípadne o konkrétnych podmienkach prepravy cestujúcich, batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok na jednotlivých spojoch autobusovej linky, o cestovnom, príplatkoch a zľavách z neho a o iných úhradách a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich.

7/ Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny a domácich zvierat a s prepravou autobusových zásielok, ako aj podmienky, za ktorých sa sadzby uplatňujú.

8/ Tento prepravný poriadok, cestovný poriadok dopravcu, a pokiaľ sa tarifa vzťahuje na príslušnú dopravu aj tarifa dopravcu, sú obsahom návrhu na zmluvu o preprave osôb.

Čl. 2

Rozsah autobusovej dopravy

1/ Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca pravidelnú autobusovú dopravu a nepravidelnú autobusovú dopravu.

2/ Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako pravidelne opakovaná preprava cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich (ďalej len „autobusová linka“), ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku, cestovného poriadku, prípadne tarify. Súčasťou pravidelnej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok.

3/ Pravidelnú autobusovú dopravu možno vykonávať ako verejnú alebo osobitnú.

4/ Verejná pravidelná autobusová doprava je preprava cestujúcich na autobusovej linke medzi dvoma alebo viacerými obcami, najmä diaľková autobusová doprava, medzinárodná autobusová doprava, prímestská autobusová doprava alebo na území obce mestská autobusová doprava.

5/ Osobitná pravidelná autobusová doprava je najmä preprava zamestnancov zmluvného prepravcu, preprava žiakov škôl, preprava cestujúcich leteckého dopravcu na letisko a z letiska, ak sa vykonáva na autobusovej linke.

6/ Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

7/ Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca pravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu:

 • medzinárodná autobusová doprava,
 • diaľková autobusová doprava,
 • prímestská autobusová doprava,
 • mestská autobusová doprava,
 • osobitná pravidelná autobusová doprava
 • nepravidelná autobusová doprava

 

Čl. 3

Povinnosti dopravcu

1/ Všeobecné povinnosti dopravcu sú: vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad, byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom, príjemcom a tretím osobám.

2/ Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný:

 • vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou po celý čas ich platnosti, prepravovať cestujúcich podľa tarify, ak je pre príslušnú dopravu tarifa platná, a vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, cestovný lístok,
 • starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny a umožniť im používanie vlastných spoločenských, kultúrnych a sociálnych zariadení na autobusovej linke,
 • starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave, označené smerovými tabuľami, a ak ide o miestenkové vozidlá, aj poradovým číslom vozidla,
 • starať sa, aby priestor pre cestujúcich včítane stúpadiel bol udržiavaný v čistote,
 • zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla,
 • zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie) používať takým spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim,
 • zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava určitého okruhu osôb,
 • postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,
 • utvárať podmienky, ktoré zvyšujú pohodlie prepravy matiek s malými deťmi,
 • označiť každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej (nástupnej) a cieľovej (výstupnej) zastávke, prípadne aj o zastávkach medzi nimi,
 • trvalo zriadenú zastávku označiť a zabezpečiť, aby vodič vyvolal názov zastávky (v diaľkovej a medzinárodnej doprave) a to najneskoršie pri zastavení vozidla, zdržanie vozidla v zastávke, ak trvá viac ako 5 minút, a jeho skrátenie oproti cestovnému poriadku,
 • zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto prepravného poriadku, cestovného poriadku a tarify, ako aj ďalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich v priestoroch prístupných verejnosti a podľa možnosti aj na zastávkach a v autobusoch,
 • zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej označenie a názov zastávky, číslo alebo iné označenie autobusovej linky a uverejnenie údajov o príchode jednotlivých spojov na zastávku a ich odchode a trvalo ich udržiavať,
 • informovať vhodným spôsobom verejnosť o zrušení autobusovej linky alebo o zmene jej trasy, o zmene cestovného poriadku a tarify, prípadne o iných zmenách na autobusovej linke; ktoré sú dôležité vo verejnom záujme, a to najmenej 15 dní vopred, ak ide o pripravované alebo vopred známe zmeny; inak informuje neodkladne, len čo sa o nich dozvie,
 • zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebehu prepravy, cestovného, údajov o príchode a odchode spojov na autobusovej linke, možností prestupu na inú autobusovú linku alebo iný druh dopravy,
 • potvrdiť v cieľovej zastávke, (ak je to možné) na požiadanie cestujúceho dĺžku meškania spoja, ak spoj meškal viac ako 20 minút; ak spoj nešiel vôbec, vydať o tom potvrdenie na východiskovej zastávke, nácestnej zastávke, a ak to nie je možné, v sídle dopravcu. To neplatí v mestskej autobusovej doprave.

3/ Pri nedostatku miesta vo vozidle dopravca je povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich patriacich ku skupine, ktorej cestovný poriadok zabezpečuje prednostnú prepravu, napr. žiakov cestujúcich do školy a späť a pod., oprávnený prednostne prijať cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody pre prednostné prijatie na prepravu alebo ktorí cestujú do vzdialenejších zastávok alebo miest, do ktorých nie je spojenie iným verejným hromadným dopravným prostriedkom.

Prednostné právo na prepravu neplatí, ak je už autobus plne obsadený.

 

Čl. 4

Zmluva o preprave osôb

1/ V pravidelnej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb zásadne zaplatením cestovného lístka, a na povinne miestenkových spojoch zaplatením aj miestenky.

2/ Ak cestujúci platí cenu za prepravu s použitím časového cestovného lístka, k uzavretiu zmluvy o preprave osôb dôjde nastúpením do autobusu.

3/ Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.

4/ V pravidelnej autobusovej doprave má dopravca prepravnú povinnosť (Čl.1, ods.5) voči každému cestujúcemu, ktorý sa chce prepraviť do zastávky na autobusovej linke a ktorý je v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku na zastávke pripravený nastúpiť do autobusu.

5/ Na povinne miestenkových spojoch má dopravca prepravnú povinnosť voči cestujúcim s miestenkami kúpenými pred nastúpením do autobusu vo výdajni cestovných lístkov.

Cestujúcemu bez miestenky možno vo východiskovej zastávke prijať na prepravu, ak autobus nie je plne obsadený cestujúcimi s miestenkami a cestujúci zaplatí cestovné i miestenku vodičovi alebo inému oprávnenému členovi osádky autobusu, najskôr však päť minút pred odchodom autobusu.

6/ V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.

7/ V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.

8/ V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.

 

Čl. 5

Práva cestujúceho

1/ Cestujúci má právo na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok, miestenku, a to do zastávky, po ktorú platil cestovné, na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny tým istým autobusom,požadovať od osádky autobusu alebo od dispečera potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy, na miesto podľa miestenky kúpenej pred nastúpením do autobusu, ak je pripravený na prepravu najneskôr päť minút pred odchodom autobusu z východiskovej zastávky alebo v čase nastupovania do autobusu na nácestnej zastávke.

2/ Cestujúci má po nastúpení do vozidla právo obložiť po jednom mieste na sedenie pre seba a pre ďalšieho cestujúceho, ktorý ide s ním z tej istej zastávky; ak zakupuje cestovný lístok mimo vozidla, musí mať platný cestovný lístok aj pre ďalšieho cestujúceho. Za obložené sa považuje miesto, na ktoré cestujúci položil časť odevu alebo iný vhodný predmet. Kto obloží miesto neoprávnene, je povinný ho ihneď uvoľniť. Cestujúci, ktorý opustí svoje miesto bez toho, že by ho obložil, stráca naň právo; toto ustanovenie sa netýka miest, na ktoré bola vydaná miestenka.

3/ Cestujúci môže zaujať miesto na sedenie, na ktoré bola vydaná inému cestujúcemu miestenka z nácestnej zastávky a ktoré je patrične označené. Pri príchode do tejto nácestnej zastávky je však povinný uvoľniť miesto cestujúcemu, ktorý sa preukáže platnou miestenkou na toto miesto.

4/ Ak sa niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, iným spojom tej istej autobusovej linky dopravcu, prípadne spojom inej autobusovej linky dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky a len spojom dopravcu.

5/ Oprávnenie podľa odseku 4 môže cestujúci využiť len v deň, na ktorý bol cestovný lístok vydaný. Ak sa cestujúci nemôže do cieľovej, prípadne späť do východiskovej zastávky prepraviť v tento deň, je povinný si vyžiadať o tom písomné potvrdenie dopravcu, ktoré ho oprávňuje na bezplatnú prepravu ešte nasledujúci deň.

6/ Cestujúci, ktorý sa pri znemožnení dokončenia začatej cesty prepravil späť do východiskovej zastávky podľa odseku 4 alebo 5, má právo len na vrátenie zaplateného cestovného. Ak sa cestujúci v takomto prípade neprepraví do východiskovej zastávky, má právo na vrátenie rozdielu medzi zaplateným cestovným a cestovným za prejdený úsek medzi východiskovou zastávkou a zastávkou, kde sa cesta znemožnila, prípadne poslednou prejdenou zastávkou.

7/ Cestujúci s platným cestovným lístkom pre jednotlivú cestu má právo na vrátenie zaplateného cestovného aj vtedy, ak upustil od prepravy preto, lebo sa niektorý spoj neuskutočnil podľa cestovného poriadku, alebo ak sa cestujúcemu s platnou miestenkou nezabezpečilo vo vozidle miesto na sedenie, hoci bol pripravený na prepravu včas.

8/ Ak sa preprava uskutočnila oneskorene alebo ak dopravca nedodržal svoje záväzky o preprave osôb, cestujúci má právo na zľavu cestovného.

9/ Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na príručnej batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431).

Čl. 6

Povinnosti cestujúceho

1/ Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťovať autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval cestujúcich a osádku autobusu, poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu alebo revízora, alebo dispečera, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na zastávkach a keď autobus stojí a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn; nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno iba na pokyn vodiča alebo iného člena osádky autobusu,

 1. d) zaplatiť cestovné s použitím platidla v primeranej hodnote a na výzvu vodiča alebo

iného člena osádky autobusu, alebo revízora sa preukázať platným cestovným

lístkom a zaplatiť úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným

lístkom alebo osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného, ako aj

ďalšie úhrady podľa tarify za poškodenie alebo za znečistenie autobusu,

strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom Policajného zboru, ak pri

kontrole jej preukázanie odmietne.

si po obdržaní cestovného lístka ako dokladu o zaplatení skontrolovať údaje

požadované na prepravu (dátum výdaja, čas výdaja, zo zastávky, do zastávky)

Cestujúcim nie je dovolené

prihovárať sa vodičovi počas jazdy,

pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč),

otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety

fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich,

nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené,

zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

 

Čl. 7

Osobitné práva niektorých cestujúcich

 

1/ Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú

schopnosť pohybu, umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystúpenie.

2/ Preprava detí do šiestich rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je

dovolená. Ak sú miesta na sedenie vo vozidle plne obsadené, cestujúci s bezplatne

prepravovaným dieťaťom môže zaujať len jedno miesto; kedy majú cestujúci právo na

bezplatnú prepravu spolucestujúcich detí, určuje tarifa.

 

Čl. 8

Vylúčenie osôb z prepravy

1/ Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod

vplyvom alkoholu alebo návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne

znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.

2/ Vodič alebo iný člen osádky autobusu alebo revízor je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť

osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné,

prípadne prirážku a úhradu podľa tohto prepravného poriadku,

osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných

cestujúcich, a osoby, ktoré aj po upozornené pracovníka dopravcu nedodržiavajú

ustanovenia prepravného poriadku.

3/ Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo

bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15

rokov mimo obvodu obce je neprípustné.

4/ Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného,

prípadne dovozného.

 

 

Čl. 9

Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu

1/ Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohoto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči

osádke autobusu disciplinovane, a v čase, keď autobus stojí na zastávke.

2/ Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo

k narušeniu pokojnej prepravy.

 

 

 

Čl. 10

Kontrola cestovných lístkov v pravidelnej autobusovej doprave

1/ Kontrolu cestovných lístkov je oprávnený vykonať vodič, iný člen osádky autobusu, alebo

revízor firmy Ján Ulický (ďalej len „oprávnená osoba“).

2/ Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby kedykoľvek počas prepravy alebo

v okamihu vystúpenia z vozidla predložiť na nahliadnutie cestovný lístok, prípadne

preukaz na zľavu cestovného.

3/ Cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, uloží oprávnená osoba

zaplatiť cestovné a úhradu vo výške dvadsať násobku základného cestovného bez

príplatkov a zliav. Základné cestovné pre

účely výpočtu uvedenej úhrady je základné cestovné z východiskovej zastávky

kontrolovaného spoja po najbližšiu zastávku od miesta zistenia cestujúceho bez platného

cestovného lístka.

4/ Cestujúci, ktorý odoprie alebo nemôže zaplatiť sumy podľa odst. 3, je povinný preukázať

sa na výzvu oprávnenej osoby osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a

úhrady. Zároveň stráca právo na prepravu a môže sa z prepravy vylúčiť. Vylúčením

z prepravy pre nezaplatenie uvedených súm nie je dotknutá povinnosť cestujúceho

príslušnú sumu dopravcovi zaplatiť.

 

Čl. 11

Preprava batožiny cestujúceho

1/ Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho

dohľadom alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom,

tarifou, prípadne cestovným poriadkom

2/ Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom v odkladacom

priestore nad sedadlom.

3/ Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa

považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom

vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore,

ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

4/ Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem,

úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo

v osobitnom priestore na batožiny a živé zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky

ustanovené pre ich prepravu.

5/ Z prepravy sú vylúčené

veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,

nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,

veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,

veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,

batožiny, celková váha ktorých presahuje 50 kg a

batožina, ktorej hodnota presahuje 200EUR.

6/ Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze.

7/ Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so

zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje,

v poľovníckych kapsách, skrinkách a v podobných obaloch.

8/ Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ

tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú

ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach

s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave

batožín. Tarifa určuje, kedy sa za prepravu zvieraťa platí dovozné.

9/ Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na

krátkom vodítku. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky.

V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky

odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov

sprevádzajúcich nevidomé osoby.

10/ Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba jeden pár lyží s jedným párom

lyžiarskych palíc, pokiaľ sú v prepravnom obale (puzdre) a umožňujú to prevádzkové

podmienky dopravcu.

11/ Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 3 cestovné batožiny; mimo času

zvýšených nárokov na prepravu môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou ešte

ďalšie batožiny.

12/ Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina,

mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny

batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä

na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo

alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

13/ Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri

vykladaní batožiny primeranú pomoc.

14/ Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť,

nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie

cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí

uložiť podľa pokynov vodiča.

15/ Ktoré batožiny sa prepravujú zadarmo a za ktoré batožiny sa platí dovozné, ako aj výšku

dovozného, určuje tarifa. Váhu a mieru batožiny pre účely určenia výšky dovozného si

dopravca zisťuje podľa prevádzkových možností vážením, meraním alebo odhadom.

16/ Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný po skončení

prepravy hlásiť sa ihneď o jej vydanie.

17/ Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené

týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho

o ich povahe a obsahu.

18/ Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci

(zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný

z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí

oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej

cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a dovozného.

19/ Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému

zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby bola opustená batožina odovzdaná

v sídle dopravcu

20/ Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca nezodpovedá.

21/ Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej

oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy

cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo

balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť

alebo predvídať; alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného

nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca

nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

22/ Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je

dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď

bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 200 EUR za jeden kus batožiny.

Okrem toho je povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil za stratenú alebo zničenú

batožinu.

23/ Cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným lístkom za prepravu batožiny, uloží

oprávnená osoba zaplatiť dovozné a úhradu vo výške dvadsať násobku dovozného.

 

Čl. 12

Cestovné lístky, miestenky a batožinové lístky

v pravidelnej autobusovej doprave

1/ V pravidelnej autobusovej preprave sa použijú cestovné lístky pre jednotlivú cestu a  za

podmienok určených tarifou aj cestovné lístky, ktoré platia v určitom časovom období –

časové cestovné lístky. Vzory cestovných lístkov určuje tarifa.

2/ Z cestovného lístka pre jednotlivú cestu musí byť zrejmá výška cestovného a údaje

umožňujúce podľa povahy prevádzky kontrolu jeho platnosti a správnosti jeho použitia.

3/ Z časového cestovného lístka musia byť zrejmé najmä tieto údaje:

druh časového cestovného lístka,

doba platnosti,

prevádzkový rozsah platnosti ( jednotlivá cesta, úsek linky a pod.),

výška cestovného,

názov organizácie, ktorá cestovný lístok vydala.

4/ Cestovný lístok pre jednotlivú cestu platí na deň, úsek a spoj, pre ktorý ho vodič alebo

výdajňa vystavila.

5/ Časové (predplatné) cestovné lístky platia pre časové obdobie a cestovný úsek vyznačený

na nich alebo na príslušných preukazoch; tarifa môže pre jednotlivé druhy časových

lístkov určiť odchýlku.

6/ Cestujúci nesmie po nastúpení do autobusu postúpiť cestovný lístok inej osobe. Ak bol

cestovný lístok vydaný na meno, môže tento použiť iná osoba len ak o zmene cestujúceho

informovala dopravcu.

7/ Časový cestovný lístok je neplatný,

ak bol vydaný na podklade nesprávnych údajov,

ak jeho údaje už nezodpovedajú skutočnosti,

ak nebol riadne vyplnený alebo ak boli jeho údaje neoprávnene zmenené,

ak z neho nemožno s určitosťou zistiť potrebné údaje, najmä pre poškodenie alebo zašpinenie,

ak uplynula doba jeho platnosti,

ak ho použila neoprávnená osoba.

8/ Cestovný lístok pre jednotlivú cestu je neplatný,

ak je tak poškodený alebo zašpinený, že z neho nie sú zrejmé potrebné údaje, alebo

ak cestujúci nedodržal podmienky určené pre jeho použitie.

9/ Zľavnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platným preukazom na

zľavu cestovného.

10/ Právo na zľavu cestovného preukazuje cestujúci vodičovi osobitným preukazom. Druhy

a vzory preukazov na zľavu cestovného určí tarifa.

11/ Ak dopravca má pochybnosti o splnení podmienok pre poskytnutie zľavy cestovného, je

oprávnený požadovať od žiadateľa ďalšie doklady preukazujúce nárok na poskytnutie

zľavy; pokiaľ sa právo na zľavu nepreukáže, dopravca je oprávnený poskytnutie zľavy

odoprieť. Ak cestujúci hrubo alebo opätovne porušil ustanovenie tohto prepravného

poriadku alebo tarify o získaní zľavy cestovného, dopravca mu môže odmietnuť

potvrdenie preukazu až na dobu jedného roka.

12/ Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas jazdy i v okamihu

vystúpenia z vozidla. Ak cestujúci má platný cestovný lístok už pri nastúpení do vozidla,

je povinný ho ihneď a bez vyzvania predložiť na nahliadnutie, prípadne na vyznačenie

jeho použitia; ak ide o zľavnený cestovný lístok, predloží zároveň preukaz na zľavu

cestovného. Cestovné lístky sa nesmú predkladať na nahliadnutie zložené alebo vložené

do nepriehľadných obalov alebo inak nečitateľné.

13/ Cestovný lístok vydáva vodič a v niektorých zastávkach tiež výdajňa cestovných lístkov.

Cestujúci, ktorý vstúpi do vozidla bez platného cestovného lístka je povinný si bez

vyzvania zakúpiť cestovný lístok u vodiča.

14/ Cestujúci, ktorý v ceste pokračuje tým istým spojom za zastávku, do ktorej má platný

cestovný lístok, je povinný si bez vyzvania zaobstarať cestovný lístok na ďalšiu cestu,

a to najneskoršie pred odchodom z tejto zastávky. Vo vozidlách alebo spojoch, pri

ktorých je vylúčená preprava stojacich cestujúcich, vydá dopravca cestovný lístok pre

ďalšiu cestu, len ak je voľné miesto na sedenie.

15/ Časový (predplatný) cestovný lístok je cestujúci povinný zaobstarať si vopred. V prvý

deň časového (predplatného) cestovného lístka je dopravca oprávnený odoprieť predaj

časového (predplatného) cestovného lístka z prevádzkových dôvodov (dodržiavanie

cestovného poriadku, zabezpečenie prestupov na iné spoje, vysoká frekvencia cestujúcich

a pod.)

16/ Časové predplatné lístky vydáva dopravca na ľubovoľný cestovný úsek, vymedzený

dvomi zastávkami, ktoré si cestujúci zvolí a sú uvedené v preukaze na zľavu cestovného.

17/ Časový cestovný lístok vydaný dopravcom platí na linkách a spojoch dopravcu.

18/ Cestovný lístok sa môže vydať len na prepravu do zastávky uvedenej v cestovnom

poriadku použitého spoja, alebo do zastávky nadväzného spoja vykonávaného tým istým

vozidlom dopravcu.

19/ Výška cestovného vyznačená na cestovnom lístku musí súhlasiť s cenou zaplateného

cestovného. Cestujúci je povinný presvedčiť sa pri preberaní cestovného lístka, či mu bol

vydaný podľa jeho údajov, najmä či zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na

cestovnom lístku; na neskoršiu reklamáciu cestujúceho dopravca neberie zreteľ.

20/ Za stratu cestovného lístka sa v zásade náhrada neposkytuje. Ak ide o cestovný lístok

na meno na povinne miestenkový spoj, náhradný cestovný lístok dopravca vydá.

21/ Cestovným poriadkom alebo výveskou môže dopravca určiť, že pri určitých spojoch

treba alebo je možné vopred si zabezpečiť miesto na sedenie zakúpením miestenky z

východiskovej alebo výnimočne z inej zastávky spoja. Náhradu za zabezpečenie miesta

na sedenie vo vozidle určuje tarifa.

22/ Miestenky sa predávajú vo vybraných výdajniach cestovných lístkov. Vodič

miestenky nepredáva, pokiaľ tak neurčuje cestovný poriadok. Cestujúci si môže zakúpiť

miestenku najskôr desať kalendárnych dní pred dátumom odchodu príslušného spoja z

východiskovej zastávky. Pri vybraných a dopravcom vyhlásených spojoch je možné

rezervovanie miesteniek, a to na telefonické alebo osobné vyžiadanie. Na jedno

vyžiadanie možno rezervovať najviac štyri miestenky. Miestenky sa rezervujú najskôr

desať kalendárnych dní a najneskôr dva kalendárne dni pred dátumom odchodu spoja

z východiskovej zastávky. Rezervované miestenky treba kúpiť najneskôr v deň vyhlásený

dopravcom.

23/ Cestujúci s miestenkou stráca právo na svoje miesto, ak ho neobsadí pred odchodom

spoja zo zastávky, z ktorej bola miestenka vydaná. Ak dopravca určil, že miesto treba

zaujať do určitého času pred odchodom spoja, stráca cestujúci právo na svoje miesto, ak

ho do tohto času neobsadí. Pokiaľ cestujúci nedodrží tento čas, ale dostaví sa k vozidlu

ešte pred odchodom spoja podľa cestovného poriadku, zostáva mu právo na prepravu

zachované.

24/ Ak sa cestujúcemu s platnou miestenkou nezabezpečilo vo vozidle miesto na sedenie,

vráti mu dopravca sumu prijatú za miestenku.

25/ Ak sa cestujúci vzdá cesty, alebo vyhradeného miesta na sedenie, hoci toto bolo voľné,

alebo ak preruší cestu, dopravca, nevracia sumu zaplatenú za miestenku. Ak cestujúci

uvoľnil miesto na sedenie cestujúcemu s osobitnými právami pri preprave (Čl. 6 odst. 2),

vráti mu dopravca sumu prijatú za miestenku, na jeho požiadanie.

26/ Miesta, na ktoré sú predané miestenky dopravca vhodným spôsobom označí.

27/ Ak sa s cestujúcim prepravuje cestovná batožina za ktorú sa podľa tarify platí dovozné,

alebo ak tak určí dopravca, cestujúcemu sa vydá batožinový lístok pri prevzatí batožiny

na prepravu, a táto skutočnosť sa vhodným spôsobom vyznačí na batožine.

28/ Na každý kus cestovnej batožiny musí byť vydaný osobitný batožinový lístok.

29/ Vodič, alebo iný člen osádky vozidla odovzdá cestujúcemu batožinu, na ktorej je

vyznačené, že na ňu bol vydaný batožinový lístok iba ak sa cestujúci preukáže

batožinovým lístkom. Pri odovzdaní batožiny vodič batožinový lístok, prípadne jeho

časť znehodnotí.

Čl. 13

Preprava autobusových zásielok

Pri pravidelnej verejnej preprave osôb sa neprepravujú autobusové zásielky.

 

Čl. 14

Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú dopravu

1/ Pre medzinárodnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, pokiaľ

v tomto článku nie je stanovené inak.

2/ Cestovný lístok si cestujúci môže kúpiť najskôr dva mesiace pred dňom začatia prepravy.

Cestovný lístok je neprenosný. Podmienky stornovania cestovného lístka zistí cestujúci

v predajnom mieste. Osobitné podmienky predaja cestovných lístkov na medzinárodnú

dopravu sú zverejnené v pokladni na výdaj lístkov na medzinárodné linky.

3/ Cestujúci musí mať platný cestovný pas.

4/ Pokyny týkajúce sa prezentácie cestujúcich a vybavovania batožín obdrží cestujúci

s cestovným lístkom.

5/ Príručná batožina sa prepravuje zdarma.

6/ Je dovolené prepravovať najviac 2 kusy cestovnej batožiny. Tretia a ďalšia batožina sa

prevezme na prepravu iba v prípade voľného miesta v batožinovom priestore.

7/ Jedna batožina nesmie presahovať váhu 25 kg.

8/ Každý kus batožiny musí byť označený menom a adresou cestujúceho.

9/ Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným

predpisom.

10/ Dovozné za batožinu je určené podľa hodnoty batožiny .

 

Čl. 15

Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave

1/ Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpiť ak je

to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.

2/ Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na

konkrétny prípad.

3/ Dôvodom odstúpenia od zmluvy na strane dopravcu je vždy zánik platnosti povolenia na

podnikanie v nepravidelnej doprave.

4/ Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.

5/ Ak nebola zmluva o nepravidelnej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy

odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez

úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na

strane objednávateľa je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod. Na strane

dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a

odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke

vozidla, neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu a pod.

6/ Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je

povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie

zmluvy.

7/ Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto

a v dohodnutom čase z dôvodu, že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacich

cestujúcich mimo obec, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v

súvislosti s plnením zmluvy, vrátane márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania na

miesto pristavenia a späť.

Čl. 16

Nájdené veci

1/ Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu

odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu.

2/ Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je

povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti

potvrdeniu.

3/ Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne neskôr ako do 30 dní po ich nájdení je povinná

zaplatiť poplatok za uskladnenie podľa batožinového poriadku dopravcu.

4/ Dopravca má právo predať veci, ktoré nikto nevyzdvihne do 6 mesiacov, a ak ide o veci

nebezpečnej povahy alebo veci, ktoré sa rýchlo kazia do 2 dní, odo dňa kedy boli nájdené.

5/ Ak sa o nájdené a už predané veci prihlási osoba, ktorá nepochybne preukáže, že nájdená

vec jej patrila, dopravca jej vyplatí výťažok z predaja po odpočítaní príslušného poplatku

za uskladnenie a nákladov spojených s predajom.

 

Čl. 17

Mimoriadne udalosti počas prepravy

1/ Členovia osádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu

alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri

ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb

povinní

poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú

pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť

cestnej premávky,

urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou

udalosťou.

2/ Cestujúc, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní

pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa odst.1.

 

Čl. 18

Reklamácia

1/ Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť

u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na

veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

2/ Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený

ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený

v pravidelnej preprave osôb cestujúci,

v nepravidelnej preprave osôb objednávateľ prepravy

Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí

pripojiť písomný súhlas oprávneného.

3/ Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne. Ak cestujúci

uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V reklamácii musí

oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť

doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanie sumy,

najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej

zápisnice.

4/ Oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskoršie do

šiestich mesiacov,

ak ide o objednávateľa v nepravidelnej preprave osôb, odo dňa, keď sa preprava

vykonala alebo sa mala vykonať;

od udalosti zakladajúcej právo v ostatných prípadoch.

5/ Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho

na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní

v určenej lehote, platí, že reklamácia sa riadne podala.

 

6/ Ak cestujúci pri zakúpení cestovného lístka u vodiča zistí nesprávne požadované údaje, má

právo cestovný lístok reklamovať. Reklamáciu uplatní písomnou formou u dopravcu, kde

mu bude po uznaní reklamácie vydaný náhradný cestovný lístok.

 

 

Čl. 19

Záverečné ustanovenia

1/ Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia

a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

2/ Tento prepravný poriadok je účinný dňom 1.2.2009

3/ Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom

ich zverejnenia a sprístupnenia.

4/ Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je

povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení.

 

V Klenovci :01.02.2009

 

 

Ján Ulický FANTASTIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O b s a h

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

 

 

Základné ustanovenia

Rozsah autobusovej dopravy

Povinnosti dopravcu

Zmluva o preprave osôb

Práva cestujúceho

Povinnosti cestujúceho

Osobitné práva niektorých cestujúcich

Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu

Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu

Kontrola cestovných lístkov v pravidelnej autobusovej doprave

Preprava batožiny cestujúceho

Cestovné lístky, miestenky a batožinové lístky

v pravidelnej autobusovej doprave

Preprava autobusových zásielok

Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú dopravu

Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej doprave

Nájdené veci

Mimoriadne udalosti

Reklamácia

Záverečné ustanovenia

 

Kontakt :

Mob. 0903 531 784

mail : jan.ulicky@gmail.com